ดรอบเอาท์ฟิวส์

12.High and Low Voltage Equipment (อุปกรณ์แรงสูงและต่ำ)

ขาย จำหน่ายอุปกรณ์แรงสูงและต่ำ
– Lighting Arrester / อุปกรณ์ล่อฟ้า
– Drop out fuse / ดรอบเอาท์ฟิวส์
– LT Switch / HRC Fuse Link
– กราวด์หรอด / Ground Rod
– ไม้ชักฟิวส์ / Switch Stick
– ถุงมือแรงสูง / Dielectric Glove
– Duct Seal
– Welding Metal