11.Installation Equipment (อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า)

<<< อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล >>>

ท่อ IMC

ท่อ EMT

ท่อ uPVC

ท่ออ่อนเหล็ก

ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ

ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา

ท่ออ่อนลูกฟูก

Ladder รางแลดเดอร์

Cable Tray รางเคเบิ้ลเทรย์

WireWay รางวายเวย์

Wire Duct รางวายดักท์

รางโทรศัพท์

รางวางบนพื้น

Connector แบบต่างๆ

แคล้มแบบต่างๆ

FS.BOX

กล่องพักสายไฟ

รางซี